Policy Manual Section 9 Update – 14 Day Sponsor Change



български (Bulgarian)

Обновяване на политика – Подновяване на политиката за търговските клиенти на едро

Добавено е ново изискване за подновен търговски клиент на едро да бъде одобрен за 14-дневна спонсорска промяна, веднага щом станат уелнес консултанти. Изискването е следното: подновен член трябва да дели doTERRA с поне едно лице, присъединило се към doTERRA и прави поръчки за поне 100 PV преди да бъдат одобрени за спонсорска промяна.

Първоначалната цел да позволим допълнителни 14 дни спонсорска промяна за подновени акаунти беше за да позволим на записаното лице да измести подновения член на позиция в своя екип, за да получат най-добра подкрепа. Разбираме, че член, който първоначално е записан като продуктов потребител ще има нужда от различен вид подкрепа, веднъж щом решава да дели doTERRA и поднови акаунта си.

Това ново изискване ще осигури активното споделяне на подновения член преди да настъпи спонсорската промяна. Резултат от това е, че член, който продължава ефективно да действа само като продуктов потребител ще може да остане на първоначалното си място като продуктов потребител.

Въпреки това, ако се включат и започнат споделянето на doTERRA, записаното лице ще има възможността да промени мястото си, за да подкрепя по-добре растежа и развитието си. Всичко е с цел да разберем какви са нуждите на членовете и да ги задоволим.

Заради тази промяна, обновленията по съществуващите ръководства за политика ще се състоят през следващите месеци.

Промяната е предвидена да влезе в сила в глобален мащаб на 1-ви октомври 2019 г. Моля, да се отбележи, че датите на прилагане може да варират до 30 дни по-късно, в зависимост от специфичните правила на държавите.

Уведомление – Изменение и модификация в ръководствата за политики на уелнес консултантите – Октомври 2019 г.

Уведомяваме Ви за изменения в ръководствата заполитики на уелнес консултантите на dōTERRA. Уведомлението е публикувано тук. Съгласно раздел 20 от приложеното ръководство за политика, тридесет дни след публикуването на това уведомление, модификациите влизат в сила и са включени в Договор между Компанията и уелнес консултантите (УК) като ефективна и задължителна разпоредба. Ако уелнес консултант продължи да бъде уелнес консултант или да участва в дистрибуторска дейност, включително закупуване на продукти, след като промените или модификациите влязат в сила, уелнес консултантът потвърждава приемането на новите условия по Договора.

Сред промените са тези, посочени в раздел 9 от приложимото ръководство за политика, регистраторът може да направи поръчка за клиент на едро, който е станал уелнес консултант на която и да е позиция в организацията на регистратора, ако уелнес консултантът е бил клиент на едро за повече от 90 дни и има поне 100 PV продажби в рамките на 14 дни след като клиентът на едро е станал уелнес консултант.

Čeština (Czech)

Aktualizace zásad – povýšení velkoobchodních zákazníků

Nový požadavek byl přidán pro povýšeného velkoobchodního zákazníka, aby byl oprávněn ke 14denní změně sponzora, jakmile se stane wellness konzultantem. Nový požadavek tkví v tom, že povýšený člen musí sdílet doTERRA nejméně s jednou osobou, která se připojí k doTERRA a objedná v hodnotě nejméně 100 PV, než bude oprávněn ke změně sponzora.

Původní účel povolení dodatečné 14 denní změny sponzora pro povýšené účty byl ten, že se registrátorovi umožnilo přesunout povýšeného člena na pozici v jeho týmu, kde obdrží nejlepší podporu. Připouštíme, že člen, který se původně zaregistroval jako uživatel produktů, bude potřebovat jiný druh podpory, jakmile se rozhodne sdílet doTERRA a povýšit svůj účet.

Tento nový požadavek zajistí, aby povýšený člen začal aktivně sdílet, než se uskuteční změna sponzora. Výsledkem je, že člen, který stále účinně funguje jednoduše jako uživatel produktů, bude moci zůstat na svém původním místě jako uživatel produktů.

Avšak pokud se zapojí a začne sdílet doTERRA, bude mít registrátor možnost upravit jeho umístění, aby lépe podpořil jeho růst a rozvoj. Podstatou je setkávat se s členem tam, kde je, a zajistit jeho podporu, aby vyhovovala daným potřebám.

Vzhledem k povaze této změny budou v příštích měsících provedeny aktualizace stávajících příruček zásad.

Účinnost této změny je celosvětově v plánu od 1. října 2019. Upozorňujeme, že termíny zavedení změny se mohou lišit a změny mohou nabýt účinnosti až o 30 dní později, neboť vše závisí na předpisech konkrétní země.

Oznámení – dodatky a změny v příručkách zásad pro wellness konzultanty – říjen 2019

Tímto se oznamují dodatky k Příručkám zásad pro wellness konzultanty dōTERRA. Oznámení je zveřejněno zde. Podle oddílu 20 vaší příslušné Příručky zásad nabývají změny platnosti za třicet dní od zveřejnění tohoto oznámení a současně budou začleněny do smlouvy mezi společností a jejími wellness konzultanty (WA) jako účinné a závazné ustanovení. Wellness konzultant vyjadřuje souhlas s novými smluvními podmínkami, jestliže nadále plní roli wellness konzultanta nebo se zapojí do jakékoli distributorské činnosti, včetně nákupu produktů, po nabytí účinnosti dodatků či změn.

Mezi změnami jsou změny stanovené v oddíle 9 vaší příslušné Příručky zásad, kdy registrátor může umístit velkoobchodního zákazníka, který povýšil na wellness konzultanta, do jakékoli pozice v rámci organizace registrátora, pokud byl wellness konzultant velkoobchodním zákazníkem déle než 90 dní a realizoval nejméně 100 PV prodejů během 14 dní jako velkoobchodní zákazník přecházející na pozici wellness konzultanta.

Dansk (Danish)

Opdatering a politik – Opgraderinger for engroskunder

Et nyt krav er blevet tilføjet før end en opgraderet engroskunde er berettiget til en 14-dages sponsorændring, når vedkommende er blevet Wellness Konsulent. Det nye krav er, at et opgraderet medlem skal dele doTERRA med mindst en person, som tilmelder sig doTERRA og bestiller mindst 100 PV, inden de er berettiget til en sponsorændring.

Det oprindelige formål med at tillade en yderligere 14-dages sponsorændring for opgraderede kontoer var at give den tilmeldte lov til at flytte det opgraderede medlem til en position i deres team, hvor de ville modtage den bedste støtte. Vi anerkender, at et medlem, som oprindeligt tilmeldte sig som produktbruger, har brug for en anden type støtte, når de har besluttet sig for at dele doTERRA og opgradere deres konto.

Dette nye krav vil sikre, at det opgraderede medlem begynder at dele aktivt, inden sponsorændringen finder sted. Resultatet er, at et medlem, som effektivt fortsætter med blot at fungere som produktbruger, vil kunne forblive i deres oprindelige placering som produktbruger.

Men hvis de engagerer sig og begynder at dele doTERRA, vil den tilmeldte have mulighed for at justere deres placering for bedre at kunne støtte deres vækst og udvikling. Det hele handler om at møde medlemmerne, hvor de er og sammensætte deres støtte til at passe til disse behov.

På grund af denne ændrings natur vil opdateringer af eksisterende håndbøger for politikker finde sted i løbet af de kommende måneder.

Denne ændring er planlagt til at træde i kraft globalt den 1. oktober 2019. Bemærk venligst, at implementeringdatoerne kan variere op til 30 dage senere, afhængig af landespecikke regler.

Varsel — Ændring og rettelse af politikhåndbøger for Wellness Konsulenter – Oktober 2019

Der gives hermed meddelelse om ændringer til Politikhåndbøgerne for dōTERRA Wellness Konsulenter. Denne meddelelse er offentliggjort her. I henhold til afsnit 20 i din gældende Politikhåndbog, vil ændringerne træde i kraft tredive dage efter offentliggørelse af denne meddelelse, og de bliver indarbejdet i kontrakten mellem virksomheden og dens Wellness Konsulenter (WA) som en gældende og bindende bestemmelse. Ved at fortsætte med at fungere som Wellness Konsulent eller ved at deltage i en hvilken som helst distributionsaktivitet, herunder køb af produkter, efter at ændringerne eller rettelserne er trådt i kraft, bekræfter Wellness Konsulenten accepten af de nye kontraktvilkår.

Blandt ændringerne er dem, der er anført i afsnit 9 i din gældende Politikhåndbog, en Enroller (tilmeldt medlem) kan placere en engroskunde, der har opgraderet til Wellness Konsulent, i enhver position indenfor Enroller’ens organisation, hvis Wellness Konsulenten har været en engroskunde i mere end 90 dage og har mindst 100 PV af salget indenfor 14 dage efter, at engroskunden er blevet en Wellness Konsulent.

Deutsch (German)

Policy-Update – Upgrades für Vorteilskunden

Es wurde eine neue Anforderung hinzugefügt, durch die ein upgegradeter Vorteilskunde Anspruch auf einen 14-tägigen Sponsorenwechsel hat, sobald er Wellness-Botschafter geworden ist. Die neue Anforderung ist, dass ein upgegradetes Mitglied doTERRA mit mindestens einer Person teilen muss, die dann doTERRA beitritt und für mindestens 100 PV bestellt, bevor es für einen Sponsorenwechsel in Frage kommt.

Der ursprüngliche Zweck, eine zusätzliche 14-tägige Sponsorenänderung für upgegradete Konten zu gewähren, war es, dem Enroller zu ermöglichen, das upgegradete Mitglied so in seinem Team zu positionieren, dass es optimalen Support erhält. Wir wissen, dass Mitglieder, die ursprünglich als Produktnutzer registriert waren, eine andere Art von Support benötigen, sobald sie sich dazu entschlossen haben, doTERRA zu teilen und ihren Account upzugraden.

Diese neue Anforderung stellt sicher, dass upgegradete Mitglieder aktiv mit dem Teilen beginnen, bevor der Sponsorwechsel stattfindet. Damit werden Mitglieder, die weiterhin effektiv nur als einfache Produktnutzer agieren, an ihrer ursprünglichen Position als Produktnutzer verbleiben.

Wenn sie sich jedoch engagieren und damit beginnen, doTERRA zu teilen, hat der Enroller die Möglichkeit, die Positionierung anzupassen, um Leistungssteigerung und Entwicklung der Mitglieder besser zu unterstützen.Es geht darum, Standpunkte zu verstehen und den Mitgliedern die Unterstützung zu bieten, die sie benötigen.

Aufgrund dieser Änderung werden in den kommenden Monaten Aktualisierungen der derzeitigen Policy Manuals erfolgen.

Diese Änderung soll weltweit zum 1. Oktober 2019 wirksam werden. Bitte beachten Sie, dass das Einführungsdatum je nach den länderspezifischen Vorschriften um bis zu 30 Tage variieren kann.

Mitteilung – Ergänzung und Änderung der Richtlinienhandbücher (Policy Manuals) für Wellness-Botschafter – Oktober 2019

Hiermit informieren wir über bevorstehende Änderungen an den Richtlinienhandbüchern für dōTERRA-Wellness-Botschafter. Diese Mitteilung wird hier veröffentlicht. Gemäß Abschnitt 20 Ihres anwendbaren Richtlinienhandbuchs treten die Änderungen dreißig Tage nach Veröffentlichung dieser Mitteilung in Kraft und werden als wirksame und verbindliche Bestimmung in den Vertrag zwischen dem Unternehmen und seinen Wellness-Botschaftern aufgenommen. Durch Ihre fortgeführte Tätigkeit als Wellness-Botschafter auch nach Inkrafttreten der Ergänzungen oder Änderungen, die Beteiligung an einer Vertriebspartnerschaft oder den Kauf von Produkten erkennen Sie die neuen Vertragsbedingungen an.

Zu den Änderungen gehören die in Abschnitt 9 Ihres anwendbaren Richtlinienhandbuchs erläuterten Änderungen. Ein Enroller kann einen Vorteilskunden, der zum Wellness-Botschafter upgegradet wurde, in jeder beliebigen Position innerhalb der Organisation des Enrollers positionieren, wenn der Wellness-Botschafter länger als 90 Tage lang Vorteilskunde war und innerhalb von 14 Tagen, nachdem er vom Vorteilskunden zum Wellness-Botschafter upgegradet wurde, mindestens 100 PV Umsatz erzielt hat.

Eesti (Estonian)

Reeglite uuendus – hulgikliendi taseme tõstmine

Selleks et taset tõstnud hulgiklient kvalifitseeruks pärast heaolunõustajaks hakkamist 14-päevaseks sponsori vahetuseks on lisatud uus nõue. Uus tingimus sätestab, et taset tõstnud liige peab sponsori vahetamiseks dōTERRA-sse värbama vähemalt ühe uue liituja ja esitama vähemalt 100 PV tellimuse.

14-päevase sponsori vahetuse mõte on see, et kõrgemale tasemele liikunud konto puhul saaks algne liitja viia edasipürgiva liikme oma meeskonnas sellisele positsioonile, millel saaks teda kõige paremini toetada. Mõistame, et liige, kes liitus algselt toodete kasutajana, vajab spetsiaalset tuge, kui on otsustanud oma konto kõrgemale tasemele tõsta ja dōTERRA tooteid inimestega jagama hakata.

Uue tingimusega tagame, et ülespoole liikunud liige hakkab tõepoolest aktiivselt inimestele teadmisi jagama, enne kui saab sponsorit muuta. Seega, kui inimene jätkab sisuliselt toodete kasutajana, jääb ta meeskonnas algsele toodete kasutaja positsioonile.

Kui ta otsustab dōTERRA-le pühenduda ja tooteid jagada, saab liitja tema positsiooni muuta, et tema arengut tõhusamalt toetada. Meie eesmärk on tulla liikmele vastu ja võimaldada talle just sellist tuge, nagu ta parajasti vajab.

Muudatuse tõttu uuendatakse lähikuudel ka kõik käsiraamatud.

See muudatus peaks üleilmselt jõustuma alates 1. oktoobrist 2019. Juhime teie tähelepanu sellele, et jõustumiskuupäev võib varieeruda kuni 30-päevases vahemikus olenevalt konkreetses riigis kehtivatest eeskirjadest.

Teade: heaolunõustajate käsiraamatu reeglistiku muudatus – Oktoober 2019

Anname teile teada dōTERRA heaolunõustajate käsiraamatu reeglitesse tehtud parandustest. Teade on avaldatud siin. Kehtiva käsiraamatu 20. jao kohaselt jõustuvad selles teates käsitletud muudatused kolmekümne päeva jooksul alates teate avaldamisest ning need lisatakse kehtiva ja siduva sättena ettevõtte ja heaolunõustaja vahel sõlmitud lepingusse. Kui jätkate tegevust heaolunõustaja või toodete edasimüüjana, sealhulgas ostate tooteid ka pärast paranduste või muudatuste jõustumist, kinnitate heaolunõustajana, et olete lepingu uute tingimustega nõus.

Üks muudatus on kehtiva käsiraamatu 9. jaos toodud nõue, et liituja võib heaolunõustaja positsioonile tõusnud hulgikliendi paigutada oma organisatsioonis mis tahes kohale tingimusel, et heaolunõustaja on tegutsenud hulgikliendina kauem kui 90 päeva ja on 14 päeva jooksul pärast hulgikliendist heaolunõustajaks saamist müünud tooteid vähemalt 100 PV väärtuses.

English

Adjustment to Policy Manual – 14-day Sponsor Change

A new requirement has been added for an upgraded Wholesale Customer to be eligible for a 14-day sponsor change once they have become a Wellness Advocate. The new requirement is that an upgraded member must share doTERRA with at least one person who joins doTERRA and orders at least 100 PV before they are eligible for a sponsor change.

The original purpose of allowing an additional 14-day sponsor change for upgraded accounts was to allow the enroller to move the upgraded member into a position on their team where they will receive the best support. We recognise that a member who originally enrolled as a product user will need a different type of support once they have decided to share doTERRA and upgrade their account.

This new requirement will ensure that the upgraded member starts actively sharing before the sponsor change takes place. The result is that a member who continues to effectively operate as simply a product user will be able to remain in their original placement as a product user.

However, if they do engage and begin sharing doTERRA, the enroller will have the opportunity to adjust their placement to better support their growth and development. It’s all about meeting the member where they are at and catering their support to fit those needs.

Due to the nature of this change, updates to existing policy manuals will take place over the coming months.

This change is planned to take effect globally as of 1st October 2019. Please note that implementation dates may vary by up to 30 days later dependent on specific country regulations.

Notice—Amendment and Modification to Wellness Advocate Policy Manuals – October 2019

Notice is hereby given of amendments to the dōTERRA Wellness Advocate Policy Manuals. This Noticeis posted here. Pursuant to Section 20 of your applicable Policy Manual, thirty days after publication of this notice, the modifications become effective and are incorporated into the Contract between the Company and its Wellness Advocates (WA) as an effective and binding provision. By continuing to act as a Wellness Advocate, or engaging in any Distributorship Activity, including purchasing products, after the amendments or modifications have become effective, a Wellness Advocate acknowledges acceptance of the new Contract terms.

Among the changes are those set forth in Section 9 of your applicable Policy Manual, an Enroller may place a Wholesale Customer that has upgraded to Wellness Advocate in any position within the Enroller’s Organisation if Wellness Advocate was a Wholesale Customer for more than 90 days and has at least 100 PV of sales within 14 days of the Wholesale Customer becoming a Wellness Advocate.

Español (Spanish)

Actualización de la política: actualizaciones de Clientes mayoristas

Se ha añadido un nuevo requisito para que un Cliente mayorista actualizado sea elegible para un cambio de Patrocinador de 14 días una vez que se haya convertido en Distribuidor independiente de productos. El nuevo requisito es que un miembro actualizado debe compartir doTERRA con al menos una persona que se una a doTERRA y realice un pedido de 100 PV como mínimo antes de ser elegible para un cambio de Patrocinador.

El propósito original de permitir un cambio adicional de Patrocinador de 14 días para las cuentas actualizadas era permitir que el enrolador moviera al miembro actualizado a un puesto en su equipo donde recibiese el mejor apoyo. Reconocemos que un miembro que se inscribió originalmente como usuario del producto necesitará un tipo de ayuda diferente una vez que haya decidido compartir doTERRA y actualizar su cuenta.

Este requisito nuevo garantizará que el miembro actualizado comience a compartir activamente antes de que tenga lugar el cambio de Patrocinador. El resultado es que un miembro que continúa operando efectivamente como un simple usuario del producto podrá permanecer en su asignación original como usuario del producto.

Sin embargo, si se involucran y comienzan a compartir doTERRA, el enrolador tendrá la oportunidad de ajustar su asignación para apoyar mejor su crecimiento y desarrollo. Se trata de conocer al miembro en el puesto en el que está y brindar ayuda para satisfacer esas necesidades.

Debido a la naturaleza de este cambio, las actualizaciones de los manuales de políticas existentes se llevarán a cabo en los próximos meses.

Se prevé que este cambio sea efectivo a nivel mundial a partir del 1 de octubre de 2019. Tenga en cuenta que las fechas de implementación pueden variar hasta 30 días después dependiendo de las regulaciones específicas de cada país.

Aviso—Enmienda y modificación de los Manuales de políticas de los Distribuidores independientes de productos – Octubre 2019

Por la presente se emite el aviso de modificación de los Manuales de políticas de Distribuidores independientes de productos dōTERRA. Aquí se publica el presente Aviso. En virtud de la Sección 20 de su Manual de políticas pertinente, pasados treinta días tras la publicación del presente aviso, las modificaciones entran en vigor y se incorporan en el Contrato entre la Empresa y su Distribuidor independiente de productos como una disposición efectiva y vinculante. Si continúa ejerciendo como Distribuidor independiente de productos o participa en cualquier Actividad de distribución, incluida la compra de productos, una vez las enmiendas o modificaciones hayan entrado en vigor, el Distribuidor independiente de productos en cuestión reconoce la aceptación de los nuevos términos del Contrato.

Entre los cambios están aquellos enunciados en la Sección 9 de su Manual de políticas pertinente; un Enrolador puede colocar a un Cliente mayorista que haya actualizado su estado a Distribuidor independiente de productos en cualquier posición dentro de la Organización del Enrolador si el Distribuidor independiente de productos ha sido un Cliente mayorista durante más de 90 días y ha tenido al menos 100 PV en ventas en el plazo de 14 días de pasar de Cliente mayorista a Distribuidor independiente de productos.

Français (French)

Mise à jour des politiques – Montée en grade des Clients Premium

Nous avons ajouté une nouvelle exigence afin qu’un Client Premium monté en grade soit éligible au changement de tuteur sur une période de 14 jours, une fois devenu Conseiller Bien-Être. Un membre monté en grade doit en effet désormais partager doTERRA avec au moins une personne qui rejoint doTERRA et commande au moins 100 PV avant d’être éligible au changement de tuteur.

La durée de 14 jours supplémentaires pour le changement de tuteur avait pour objectif initial de permettre au parrain de déplacer le membre monté en grade vers un poste de son équipe où il pourrait recevoir le soutien approprié. Nous sommes d’avis qu’un membre inscrit initialement en tant qu’utilisateur produit aura besoin d’un type de soutien différent, une fois la décision prise de partager doTERRA et de monter en grade.

Cette nouvelle exigence garantira que le membre monté en grade puisse commencer activement le partage avant le changement de tuteur. Ainsi, un membre qui continue à opérer de manière effective en tant que simple utilisateur produit pourra conserver son positionnement initial d’utilisateur produit.

Toutefois, s’il s’implique et commence à partager doTERRA, le parrain aura la possibilité de modifier son positionnement pour mieux soutenir sa croissance et son avancement. Il s’agit de prendre en compte la situation du membre et pallier les besoins de celui-ci en matière de soutien.

En raison de la nature de cette modification, les mises à jour des manuels des politiques existants seront effectuées au cours des prochains mois.

Cette modification devrait entrer en vigueur à l’échelle mondiale à compter du 1er octobre 2019. Veuillez noter que les dates de mise en œuvre peuvent être différées jusqu’à 30 jours selon la réglementation spécifique du pays.

Avis d’avenant aux Manuels des politiques des Conseillers Bien-Être et modification – Octobre 2019

Nous vous informons par la présente des modifications apportées aux Manuels des politiques dōTERRA relatifs aux Conseillers Bien-Être. Cet avis est publié ici. Conformément à la section 20 de votre Manuel des politiques applicable, trente jours après publication de cet avis, les modifications entrent en vigueur et sont incorporées au Contrat entre la société et ses Conseillers Bien-Être (WA) en tant que disposition effective et contraignante. En continuant à œuvrer en tant que Conseiller Bien-Être, ou à prendre part à une Activité de distribution, notamment l’achat de produits, une fois les modifications ou avenants effectifs, le Conseiller Bien-Être accepte les nouveaux termes du Contrat.

Parmi les changements, on trouve ceux de la section 9 de votre Manuel des politiques applicable. Un Parrain peut placer un Client Premium monté en grade pour devenir Conseiller Bien-Être à n’importe quel poste au sein de l’organisation du Parrain si ce dernier a été Client Premium pendant plus de 90 jours et dispose d’au moins 100 PV de ventes dans les 14 jours où ce Client Premium est devenu Conseiller Bien-Être.

Italiano (Italian)

Aggiornamento della procedura: upgrade dei Clienti

Abbiamo aggiunto un nuovo requisito per i Clienti che, dopo essere diventati Consulenti del Benessere, abbiano diritto a modificare il proprio sponsor entro 14 giorni. Il nuovo requisito prevede che, per poter cambiare il proprio sponsor, un nuovo Consulente del Benessere deve prima presentare doTERRA ad almeno una persona; questa persona, inoltre, dovrà entrare a far parte dell’azienda ed effettuare un ordine di almeno 100 PV.

Lo scopo iniziale per il quale ai Clienti che diventavano Consulenti del Benessere era consentito cambiare sponsor per ulteriori 14 giorni era quello di permettere all’Enroller di spostare il nuovo membro in una posizione all’interno del proprio team in cui potesse ricevere il sostegno più opportuno. Siamo consapevoli che un membro originariamente iscritto come semplice cliente avrà bisogno di un tipo diverso di sostegno nel momento in cui deciderà di diventare Consulente del Benessere di doTERRA.

Con questo nuovo requisito il nuovo membro potrà iniziare a far conoscere doTERRA attivamente prima che il cambio di sponsor abbia luogo. In questo modo, un membro che continua a operare effettivamente come semplice cliente potrà rimanere nella propria posizione originale.

Se invece tale membro inizia a far conoscere doTERRA ad altre persone, l’Enroller avrà l’opportunità di modificare il suo posizionamento per sostenerlo al meglio nella sua crescita e sviluppo. Tutto ciò serve ad andare incontro alle esigenze dei membri e offrire loro il sostegno più adeguato.

Data la natura di questa modifica, effettueremo un aggiornamento del Manuale delle procedure nei prossimi mesi.

Si prevede che questa modifica entrerà in vigore a livello globale a partire dal 1° ottobre 2019. Si prega di notare che le date di implementazione potrebbero variare fino ai 30 giorni successivi a seconda delle normative specifiche di ciascun paese.

Avviso: emendamento e modifica dei Manuali delle procedure degli Incaricati alle vendite – Ottobre 2019

Con il presente avviso si rendono note le modifiche ai Manuali delle procedure degli Incaricati alle vendite. L’avviso è ivi pubblicato. Ai sensi della Sezione 20 del Manuale delle procedure applicabile, trenta giorni dopo la pubblicazione di questo avviso, le modifiche diventeranno effettive e saranno incorporate nel Contratto tra la Società e i suoi Incaricati alle vendite come disposizione valida e vincolante. Continuando ad agire in qualità di Incaricato alle vendite, o a svolgere l’Attività di distribuzione, ivi compreso l’acquisto dei prodotti, dopo che gli emendamenti o le modifiche siano diventati effettivi, l’Incaricato alle vendite dichiara di accettare le nuove condizioni del Contratto.

Tra i cambiamenti apportati vi sono quelli previsti nella Sezione 9 del Manuale delle procedure applicabile, secondo cui un Enroller può posizionare un Cliente che è diventato Incaricato alle vendite in una qualsiasi posizione all’interno della sua Struttura di vendita qualora l’Incaricato alle vendite fosse stato un Cliente per più di 90 giorni e, dopo 14 giorni dalla data in cui è diventato Incaricato alle vendite, abbia accumulato almeno 100 PV.

Magyar (Hungarian)

Szabályzatmódosítás – Törzsvásárlói előlépések

Wellness Tanácsadóvá előlépő törzsvásárlóink számára új követelménnyel bővült a szabályzatunk, amelynek értelmében 14 napos szponzorváltási időszakra válnak jogosulttá, miután Wellness Tanácsadóvá válnak. Az új követelmény szerint minden előlépett tag köteles megosztani a doTERRA-t legalább egy olyan személlyel, aki csatlakozik a doTERRA-hoz és legalább 100 PV értékű rendelést ad le, mielőtt szponzorváltásra válna jogosulttá.

Egy további 14 napos szponzorváltási időszak biztosításával az előlépett tagok számára az volt az eredeti cél, hogy lehetővé tegyük a beléptető számára olyan pozícióba helyezni az előlépett tagot a csapatán belül, ahol az illető a legjobb támogatásban részesül. Belátjuk, hogy egy eredetileg termékhasználóként belépett tag másfajta támogatást igényel, ha úgy dönt, hogy másokkal is megosztja a doTERRA-t, és magasabb szintre emeli a fiókját.

Ez az új követelmény biztosítja, hogy az előlépett tagok még a szponzorváltás előtt aktív megosztásba kezdjenek. Ennek eredményeképp azon tagok, akik továbbra is hatékonyan működnek pusztán termékhasználóként, megtarthatják eredeti pozíciójukat termékhasználói minőségükben.

Ha azonban elköteleződnek, és elkezdik másokkal is megosztani a doTERRA-t, a beléptetőjüknek lehetősége lesz oly módon igazítani a pozíciójukon, hogy azzal még hatékonyabban támogassa a növekedésüket és a fejlődésüket. Mindezek lényege, hogy ott segítsük a tagokat, ahol arra szükségük van, és az igényeiknek megfelelő támogatásban részesítsük őket.

A módosítás természetére való tekintettel a már használatban lévő kézikönyv kiigazításaira az elkövetkező hónapok során kerül majd sor.

A tervek szerint ez a módosítás globálisan 2019. október 1-től lép életbe. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy a módosítás érvénybelépésének dátumai között akár 30 napos eltérések is lehetnek az egyes országok speciális előírásaitól függően.

Tájékoztató a Wellness Tanácsadói Szabályzati Kézikönyv kiegészítéséről és módosításáról – 2019. október

Ezúton szeretnénk bejelenteni a dōTERRA Wellness Tanácsadói Szabályzati Kézikönyvében eszközölt kiegészítéseket. Ez itt a bejelentés hivatalos közzétételének helye. A vonatkozó Szabályzati Kézikönyv 20. szakasza értelmében a módosítások a bejelentés közzétételétől számított harminc nap elteltével lépnek érvénybe, és egyúttal a Vállalat és a Wellness Tanácsadók (WA) között létrejött Szerződés hatályos és kötelező érvényű rendelkezéseivé válnak. A kiegészítések, illetve módosítások érvénybelépését követően Wellness Tanácsadóként elvégzett vagy bármilyen viszonteladói tevékenység folytatásával, a termékvásárlást is beleértve, a Wellness Tanácsadó tudomásul veszi és elfogadja az új szerződési feltételeket.

A változtatások közé tartoznak többek között a vonatkozó Szabályzati Kézikönyv 9. szakaszában leírtak, amely szerint a Beléptető a saját szervezetén belül bármilyen pozícióba áthelyezhet egy Wellness Tanácsadóvá előlépett Törzsvásárlót, amennyiben az illető Wellness Tanácsadó előzőleg több mint 90 napon át volt Törzsvásárló, és 14 napon belül legalább 100 PV értékű eladást teljesít azt követően, hogy Törzsvásárlóból Wellness Tanácsadóvá lép elő.

Nederlands (Dutch)

Beleidsupdate – Wholesale Customer Upgrades

Een nieuwe vereiste is toegevoegd voor een opgewaardeerde Wholesale Customer die in aanmerking komt voor een 14-dagen sponsorwijziging zodra hij/zij een Wellness Advocate wordt. De nieuwe vereiste is dat een opgewaardeerd lid doTERRA met minimaal één persoon dient te delen die zich ook bij doTERRA aansluit en bestellingen doet van minimaal 100 PV voordat ze in aanmerking komen voor een sponsorwijziging.

Het oorspronkelijke doel van een extra 14-dagen sponsorkans voor opgewaardeerde accounts was om de aanmelder in staat te stellen het opgewaardeerde lid op een positie in het team te zetten waar ze de beste ondersteuning zullen ontvangen. We erkennen dat een lid dat oorspronkelijk is aangemeld als productgebruiker een ander soort ondersteuning nodig heeft zodra hij/zij heeft besloten om doTERRA te delen en zijn/haar account op te waarderen.

Deze nieuwe vereiste zorgt ervoor dat opgewaardeerde leden actief starten met delen voordat de sponsorwijziging plaatsvindt. Het resultaat is dat een lid dat effectief blijft opereren als een eenvoudige productgebruiker op de oorspronkelijke plaats kan blijven staan als een productgebruiker.

Maar als ze toegewijd worden en doTERRA beginnen te delen, heeft de aanmelder de mogelijkheid om hun plaatsing te wijzigen om hun groei en ontwikkeling beter te kunnen ondersteunen. Het draait er vooral om het lid te voorzien in zijn/haar behoeften en ondersteuning te bieden die daarop aansluit.

Door de aard van deze wijziging worden de bestaande beleidshandboeken de komende maanden vernieuwd.

Deze wijziging zal wereldwijd ingaan vanaf 1 oktober 2019. Let op: de implementatiedata kunnen 30 dagen afwijken afhankelijk van de wet- en regelgeving in specifieke landen.

Kennisgeving – Wijziging van de Beleidshandboeken voor Wellness Advocates – Oktober 2019

Hierbij wordt kennisgeving gedaan van wijzigingen in de dōTERRA Wellness Advocate Beleidshandboeken. Deze kennisgeving is hier geplaatst. Ingevolge artikel 20 van het voor jou van toepassing zijnde Beleidshandboek gaan de wijzigingen dertig dagen na publicatie van deze mededeling van kracht en zijn deze opgenomen in het Contract tussen het Bedrijf en haar Wellness Advocates (WA) als een effectieve en bindende bepaling. Door actief te blijven als Wellness Advocate, of deel te nemen aan een Distributeurschapsactiviteit, met inbegrip van de aankoop van producten, nadat de wijzigingen of aanpassingen zijn ingegaan, erkent een Wellness Advocate de aanvaarding van de nieuwe Contractvoorwaarden.

Tot de wijzigingen behoren de wijzigingen genoemd in artikel 9 van het voor jou van toepassing zijnde Beleidshandboek. Een Enroller mag een Wholesale Customer die is opgewaardeerd tot Wellness Advocate in elke functie binnen de organisatie van de Enroller plaatsen indien de Wellness Advocate meer dan 90 dagen een Wholesale Customer was en ten minste 100 PV omzet maakt binnen 14 dagen nadat de Wholesale Customer een Wellness Advocate is geworden.

Norsk (Norwegian)

Policy-oppdatering – Oppgraderinger av engroskunder

En nytt krav har blitt lagt til for at en oppgradert engroskunde skal kvalifisere for en 14-dagers sponsorendring når de har blitt en selvstendig produktkonsulent. Det nye kravet er at et oppgradert medlem må dele doTERRA med minst en person om slutter seg til doTERRA og bestiller minst 100 PV før kan kvalifisere seg for en sponsorendring.

Det originale formålet med å gi en ytterligere 14-dagers sponsorendring for oppgraderte kontoer var å la ververen sette det oppgraderte medlemmet i posisjon på deres team, hvor de vil motta best mulig støtte. Vi anerkjenner at et medlem som originalt vervet seg som en produktbruker vil trenge en annen type støtte når de har tatt beslutningen å dele doTERRA og oppgradere kontoen sin.

Dette nye kravet vil sikre at det oppgraderte medlemmet begynner å dele aktivt før sponsorendringen finner sted. Resultatet er at et medlem som fortsetter å effektiv operere kun som en produktbruker vil kunne forbli i sin originale plassering som en produktbruker.

Men hvis de engasjerer seg i og begynner å dele doTERRA, vil ververen ha muligheten til å justere plasseringen deres for å bedre støtte deres vekst og utvikling. Det handler om å møte medlemmet der det, og imøtekomme støtten deres tilpasset disse behovene.

Grunnet denne endringens natur, vil oppdateringer til eksisterende policy-håndbøler finne sted over de kommende månedene.

Denne endringen er planlagt å tre i effekt globalt fra 1. oktober 2019. Merk at implementeringsdatoene kan variere med opptil 30 dager senere avhengig av spesifikke lokale bestemmelser.

Varsel — Tillegg til og modifisering av manualer med retningslinjer for Selvstendige produktkonsulenter – Oktober 2019

Det gis med dette varsel om endringer i dōTERRAs manualer med retningslinjer for Selvstendige produktkonsulenter. Varselet er postet her. I henhold til del 20 i den gjeldende manualen med retningslinjer, vil endringer tre i kraft tretti dager etter dette varselet, og vil inkorporeres i kontrakten mellom selskapet og de Selvstendige produktkonsulentene som en ikrafttrådt og bindende del. Ved å fortsette som Selvstendig produktkonsulent, eller delta i enhver distributøraktivitet, inkludert kjøp av produkter, etter at endringene eller modifiseringene har trådt i kraft, sier den Selvstendige produktkonsulenten seg enig i de nye kontraktvilkårene.

Blant endringene er de som finnes i del 9 av den gjeldende manualen med retningslinjer for deg, der en verver kan plassere en engroskunde som har oppgradert til Selvstendig produktkonsulent i hvilken som helst posisjon i ververens organisasjon hvis den Selvstendige produktkonsulenten var engroskunde i mer enn 90 dager, og har minst 100 PV i salg innen 14 dager fra engroskunden ble Selvstendig produktkonsulent.

Polski (Polish)

Aktualizacja polityki – usprawnienia dla klientów hurtowych

Wprowadziliśmy nowy wymóg związany z 14-dniową zmianą sponsora dla klientów hurtowych przechodzących na poziom konsultanta Wellness Advocate. Jego założenie jest następujące – aby członek wchodzący na wyższy poziom mógł zmienić sponsora, musi wcześniej podzielić się marką doTERRA z co najmniej jedną osobą, dzięki czemu osoba ta dołączy do programu doTERRA i dokona zamówienia o minimalnej wartości 100 PV.

Pierwotnym założeniem umożliwienia dodatkowej 14-dniowej zmiany sponsora dla kont, które przeszły na wyższy poziom, było ułatwienie rejestrującym przeniesienia takiego członka na pozycję, w ramach której otrzymałby lepsze wsparcie. Rozumiemy, że członek, który pierwotnie zarejestrował się jako użytkownik produktów, będzie potrzebował innego rodzaju wsparcia, gdy zdecyduje się podzielić marką doTERRA i przenieść swoje konto na wyższy poziom.

Nowy wymóg sprawi, że członek o ulepszonym koncie zacznie aktywnie dzielić się marką, zanim dojdzie do zmiany sponsora. W rezultacie członek, który będzie kontynuował efektywne działanie jako użytkownik produktów, będzie mógł po prostu pozostać na swoim wyjściowym poziomie.

Jeśli jednak zaangażuje się i zacznie się dzielić marką doTERRA, rejestrujący będzie mógł dostosować stanowisko tak, aby bardziej sprzyjało to potrzebom rozwoju członka. Chcemy tym samym wyjść naprzeciw oczekiwaniom członków w bieżącej sytuacji i zapewnić im wsparcie odpowiadające ich potrzebom.

Ze względu na charakter tej zmiany uaktualnienia dostępnych Podręczników polityk zostaną przeprowadzone w nadchodzących miesiącach.

Planowo ta zmiana wejdzie w życie globalnie 1 października 2019 r. Prosimy pamiętać, że daty wdrożeń mogą opóźnić się nawet o 30 dni w zależności od przepisów w danym kraju.

Zawiadomienie – Uzupełnienie i aktualizacja wytycznych współpracy dla konsultantów Wellness Advocate – Październik 2019 r.

Niniejszym chcielibyśmy powiadomić o zmianach w wytycznych współpracy konsultantów dōTERRA Wellness Advocate. Informacja jest zamieszczona poniżej. Zgodnie z punktem 20. wytycznych współpracy, zmiany wchodzą w życie trzydzieści dni po opublikowaniu niniejszego zawiadomienia, a ich treść jest włączona do umowy pomiędzy Spółką, a partnerem o statusiekonsultant Wellness Advocate (WA), stanowiąc skuteczne i wiążące postanowienie. Działając w dalszym ciągu w charakterze konsultanta Wellness Advocate lub angażując się w jakiekolwiek działania związane z dystrybucją, w tym zakup produktów, po wejściu w życie uzupełnienia lub aktualizacji konsultant Wellness Advocate potwierdza akceptację nowych warunków umowy.

Zgodnie ze zmianami określonymi w punkcie 9. niniejszych wytycznych współpracy, zgłaszający może umieścić klienta hurtowego, który awansował do rangi konsultanta Wellness Advocate, w dowolnej funkcji w organizacji zgłaszającego, o ile konsultant Wellness Advocate był klientem hurtowym przez ponad 90 dni i zgromadził co najmniej 100 punktów PV sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia, w którym klient hurtowy został konsultantem Wellness Advocate.

Português (Portuguese)

Atualização de Política – Alterações para o Cliente Grossista

Foi adicionado um novo requisito para que um Cliente Grossista revalorizado seja elegível para uma alteração de patrocinador de 14 dias após se tornar Consultor de Bem-estar. O novo requisito pede que o membro revalorizado partilhe a doTERRA com pelo menos uma pessoa que se junte à doTERRA e faça uma encomenda mínima de 100 PV antes de ser elegível para a alteração de patrocinador.

O objetivo original de permitir uma alteração de patrocinador de 14 dias adicional nas contas revalorizadas era permitir que quem inscreve passasse o membro revalorizado para uma posição na equipa na qual obtivesse um maior apoio. Reconhecemos que um membro que, originalmente, se tenha inscrito como utilizador de produtos necessite de um tipo de apoio diferente quando decide partilhar a doTERRA e revalorizar a respetiva conta.

Este novo requisito irá assegurar que o membro revalorizado começa a partilhar de forma ativa antes de a alteração de patrocinador ocorrer. O resultado é que um membro que continue a operar efetivamente como um simples utilizador de produtos possa permanecer na posição original como utilizador de produto.

Todavia, se o membro se envolver e começar a partilhar a doTERRA, quem inscreve terá a oportunidade de ajustar a sua posição para apoiar melhor o seu crescimento e desenvolvimento. Trata-se de ir ao encontro do membro e de adaptar o apoio que lhe é dado à medida das suas necessidades.

Devido à natureza desta alteração, as atualizações aos manuais de políticas existentes terão lugar nos próximos meses.

Esta alteração deverá entrar em vigor mundialmente em 1 de outubro de 2019. Tenha em consideração que as datas de implementação podem variar e demorar até 30 dias, dependendo das regulações específicas de cada país.

Aviso – Emenda e alteração aos Manuais de Políticas dos Consultores de Bem-estar – Outubro de 2019

Anuncia-se, por este meio, que foram efetuadas emendas aos Manuais de Políticas dos Consultores de Bem-estar. Este Aviso é publicado aqui. Nos termos da secção 20 do Manual de Políticas aplicável, trinta dias após a publicação deste aviso, as alterações entram em vigor e são incorporadas no Contrato entre a Empresa e os respetivos Consultores de Bem-estar (CB) como uma disposição em vigor e vinculativa. Ao continuar a atuar como um Consultor de Bem-estar ou ao exercer qualquer Atividade de Distribuição, incluindo a aquisição de produtos, após as emendas ou alterações terem entrado em vigor, um Consultor de Bem-estar reconhece a aceitação dos novos termos do Contrato.

De entre as alterações, encontram-se as estabelecidas na Secção 9 do Manual de Políticas aplicável, Quem Inscreve pode colocar um Cliente grossista que tenha sido promovido a Consultor de Bem-estar em qualquer cargo na Organização de Quem Inscreve se o Consultor de Bem-estar tiver sido um Cliente grossista durante mais de 90 dias e tenha vendas de, no mínimo, 100 PV no prazo de 14 dias após o Cliente grossista se ter tornado um Consultor de Bem-estar.

Română (Romanian)

Actualizarea politicii – Avansarea membrilor

A fost adăugată o nouă cerință pentru membrii care avansează la statutul de consultanți, care devin astfel eligibili pentru o schimbare a sponsorului după 14 zile de la dobândirea noului statut.Noua cerință este că membrul promovat trebuie să distribuie produse doTERRA către cel puțin o persoană care se alătură doTERRA și efectuează o comandă de cel puțin 100 PV, înainte ca membrul să devină eligibil pentru schimbarea sponsorului.

Scopul inițial al acordării unei perioade suplimentare de 14 zile pentru schimbarea sponsorului în cazul conturilor promovate a fost acela de a permite enroller-ului să mute membrul promovat pe o poziție din propria echipă unde acesta va beneficia de cea mai bună susținere.Înțelegem că un membru înscris inițial ca utilizator de produse va avea nevoie de un alt tip de susținere după ce hotărăște să distribuie produsele doTERRA și să obțină promovarea propriului cont la un nivel superior.

Prin această nouă cerință, ne asigurăm că membrul promovat începe în mod activ să distribuie produse înainte să aibă loc schimbarea sponsorului.Rezultatul este că un membru care continuă să opereze în mod eficient ca simplu utilizator de produse, își va putea păstra poziția avută inițial ca utilizator de produse.

Pe de altă parte, dacă se implică în afacere și începe să distribuie produsele doTERRA, enroller-ul va avea posibilitatea să își schimbe poziția, pentru a beneficia de o mai bună susținere pentru propria creștere și dezvoltare.Totul ia naștere din dorința noastră de a veni în întâmpinarea nevoilor specifice de susținere ale fiecărui membru, în funcție de poziția sa în cadrul afacerii.

Datorită naturii acestei modificări, manualele existente privind politica noastră vor fi actualizate pe parcursul lunilor următoare.

Se preconizează că această modificare va intra în vigoare la nivel mondial din data de 1 octombrie 2019. Rețineți că datele de implementare pot să varieze cu până la 30 de zile, în funcție de regulamentele specifice din fiecare țară.

Notificare—Schimbarea și modificarea manualelor privind politicile referitoare la consultanți – Octombrie 2019

Transmitem, prin prezenta, o notificare referitoare la modificările aduse manualelor privind politicile referitoare la consultanții dōTERRA. Această notificare este postată aici. Conform secțiunii 20 din manualul dvs. de politici aplicabil, în treizeci de zile de la publicarea acestei notificări, modificările intră în vigoare și sunt incluse în contractul dintre companie și consultanții săi ca prevedere aplicabilă și obligatorie. Acționând în continuare drept consultant sau participând la activități de distribuire, inclusiv achiziționarea de produse, după intrarea în vigoare a amendamentelor sau modificărilor, un consultant confirmă acceptarea noilor termeni contractuali.

Printre modificări se numără cele expuse în secțiunea 9 din manualul dvs. de politici aplicabil, un enroller poate plasa un membru care a trecut la nivelul de consultant în oricare poziție din organizația enroller-ului în cazul în care consultantul a fost membru timp de mai mult de 90 de zile și are vânzări de cel puțin 100 PV în termen de 14 zile de la momentul în care membrul devine consultant.

Slovenčina (Slovak)

Aktualizácia politiky – Povýšenia na pozíciu veľkoobchodný zákazník

Pre veľkoobchodného zákazníka, ktorý postúpil na pozíciu wellness konzultanta bola pridaná nová požiadavka, ktorá ho oprávňuje na 14-dennú zmenu sponzorstva. V rámci novej požiadavky musí povýšený člen skôr, ako dôjde k zmene sponzorstva, zdieľať informácie o doTERRA aspoň s jednou osobou, ktorá sa pridala k spoločnosti doTERRA a objednáva aspoň v hodnote 100 PV.

Pôvodným zámerom povoliť dodatočnú 14-dennú zmenu sponzorstva pre povýšené účty bolo umožniť registrátorovi posunúť povýšeného člena na pozíciu vo svojom tíme, kde získa najlepšiu podporu. Uznávame, že člen, ktorý sa pôvodne registroval ako užívateľ produktov, bude potrebovať iný druh podpory, keď sa rozhodne deliť o informácie o doTERRA a povýšiť svoj účet.

Touto novou požiadavkou sa zaistí, že povýšený člen začne aktívne zdieľať informácie skôr, ako nastane zmena v sponzorstve. Výsledkom bude že člen, ktorý bude pokračovať v efektívnom fungovaní jednoducho ako užívateľ produktov, môže zotrvať na svojom pôvodnom zaradení ako užívateľ produktov.

Ak sa však zapojí a začne zdieľať informácie o doTERRA, registrátor bude mať možnosť upraviť jeho zaradenie, aby lepšie podporil jeho rast a rozvoj. Ide o to uspokojiť člena na jeho pozícii a zaistiť mu podporu a splniť jeho potreby.

Kvôli povahe tejto zmeny sa v priebehu nasledujúcich mesiacov uskutoční aktualizácia súčasnej Príručky k politike.

Podľa plánu sa má táto zmena uskutočniť k 1. októbru 2019. Vezmite, prosím, na vedomie, že dátumy vykonania zmeny sa môžu pohybovať v rozsahu do 30 dní v závislosti od konkrétnych predpisov platných v danej krajine.

Oznámenie – Zmeny a doplnky Príručky pravidiel Wellness konzultanta – Október 2019

Týmto sa oznamujú zmeny a doplnky Príručky pravidiel dōTERRA Wellness konzultanta. Toto oznámenie je uverejnené tu. Podľa oddielu 20 vašej platnej Príručky pravidiel, tridsať dní po uverejnení tohto oznámenia nadobudnú zmeny účinnosť a stanú sa súčasťou zmluvy medzi Spoločnosťou a jej Wellness konzultantmi (WA) ako účinné a záväzné ustanovenia. Pokračovanie v činnosti Wellness konzultanta alebo jeho zapojenie do akejkoľvek distribučnej činnosti vrátane nákupu produktov potom, ako zmeny a doplnky nadobudnú účinnosť, sa bude považovať za súhlas Wellness konzultanta s novými zmluvnými podmienkami.

Medzi zmeny patria tie, ktoré sú uvedené v oddiele 9 vašej platnej Príručky pravidiel – Prihlasovateľ môže umiestniť Veľkoobchodného zákazníka, z ktorého sa stal Wellness konzultant, na akúkoľvek pozíciu v organizácii Prihlasovateľa, ak bol Wellness konzultant Veľkoobchodným zákazníkom po dobu viac ako 90 dní a má najmenej 100 PV predaja do 14 dní od chvíle, keď sa Veľkoobchodný zákazník stane Wellness konzultantom.

Slovenščina (Slovene)

Posodobitev pravilnika – nadgradnja strank Wholesale Customer

Dodana je bila nova zahteva, v kateri je Wholesale Customer upravičen do menjave sponzorja v prvih 14 dneh, ko postane wellness advokat. Nova zahteva je, da mora nadgrajeni član izdelke doTERRA deliti z vsaj eno osebo, ki se pridruži podjetju doTERRA in naroči izdelke v vrednosti vsaj 100 PV, preden je upravičen do menjave sponzorja.

Prvotni namen omogočanja menjave sponzorja v prvih 14 dneh za nadgrajene stranke je bil omogočiti prijavitelju, da nadgrajenega člana premakne na položaj v svoji ekipi, kjer bo dobil najboljšo podporo.Zavedamo se, da bo član, ki se je prvotno vpisal kot uporabnik izdelkov, potreboval drugačno podporo, ko se bo odločil deliti izdelke doTERRA in nadgraditi svoj račun.

Ta nova zahteva bo omogočila nadgrajenemu uporabniku aktivno deljenje, še preden pride do menjave sponzorja. Rezultat tega je, da bo lahko član, ki bo še naprej učinkovito deloval zgolj kot uporabnik izdelkov, še naprej ostal v prvotni vlogi uporabnika izdelka.

Če pa se vključi in začne deliti izdelke doTERRA, bo prijavitelj imel možnost prilagoditi njegovo umestitev, da bi bolje podpiral njegovo rast in razvoj. Vse je v tem, da članom pridemo naproti in jih podpiramo, da lahko izpolnjujejo svoje potrebe.

Zaradi narave te spremembe se bodo v prihodnjih mesecih izvajale posodobitve obstoječih pravilnikov z navodili.

Sprememba naj bi na globalni ravni začela veljati 1. oktobra 2019. Upoštevajte, da se lahko datumi izvajanja, odvisno od predpisov države, razlikujejo do 30 dni.

Obvestilo – Dopolnjevanje in spreminjanje priročnika o politiki wellness advokatov – Oktober 2019

Obvestilo je dano na podlagi sprememb priročnika o politiki wellness advokatov v podjetju dōTERRA. Obvestilo je objavljeno tukaj. V skladu z oddelkom 20 vašega veljavnega priročnika o politiki, postanejo spremembe veljavne trideset dni po objavi tega obvestila in so vključene v pogodbo med družbo in njenimi wellness advokati (WA) kot učinkovita in zavezujoča določba. Če nadaljujete z izvrševanjem mesta wellness advokata ali se vključujete v kakršno koli distribucijsko dejavnost, vključno s kupovanjem izdelkov, kot wellness advokat po uveljavitvi dopolnil ali sprememb priznavate sprejetje novih pogodbenih pogojev.

Med spremembami so tiste, ki so določene v oddelku 9 vašega veljavnega priročnika o politiki; prijavitelj lahko stranko wholesale customer, ki je napredovala v wellness advokata, postavi na katerikoli položaj v organizaciji prijavitelja, če je bil wellness advokat več kot 90 dni wholesale customer in ima vsaj 100 PV od prodaje v obdobju 14 dni, ko je wholesale customer postal wellness advokat.

Suomi (Finnish)

Muutos tukkuasiakastilien päivityksiin

Hyvinvointiedustajiksi ryhtyneille entisille tukkuasiakkaille on lisätty uusi ehto koskien heidän 14 päivän sponsorinvaihto-oikeuttaan. Sen mukaan tukkuasiakastilinsä hyvinvointiedustajatiliksi päivittäneen jäsenen on esiteltävä doTERRAA ainakin yhdelle uudelle jäsenelle vähintään 100 PV-pisteen tilauksen arvosta ennen kuin hän voi vaihtaa sponsoriaan.

Ylimääräisen 14 päivän sponsorinvaihto-oikeuden alkuperäisenä tarkoituksena oli antaa rekrytoijalle mahdollisuus siirtää uusi hyvinvointiedustaja sellaiseen paikkaan tiimissään, jossa tämä saisi parasta mahdollista tukea. Ymmärrämme, että jäsen, joka on alunperin tullut mukaan tuotteiden käyttäjänä tarvitsee ihan toisenlaista tukea sen jälkeen, kun hän on päättänyt ryhtyä esittelemään doTERRAA ja päivittää tilinsä.

Uuden säännön tarkoituksena on varmistaa, että tilinsä päivittänyt jäsen on päässyt esittelijäuransa alkuun ennen sponsorin vaihtamista. Näin jäsen, joka päättääkin jatkaa pelkkänä tuotteiden käyttäjänä, pystyy säilyttämään entisen paikkansa.

Jos jäsen sen sijaan lähtee mukaan ja alkaa esitellä doTERRAA, rekrytoijalla on mahdollisuus sijoittaa hänet paikkaan, joka parhaiten tukee hänen kasvuaan ja kehitystään. Kyse on jäsenen kohtaamisesta oikeassa paikassa ja juuri oikeanlaisen tuen tarjoamisesta.

Muutoksen vuoksi käytäntöopasta päivitetään tulevien kuukausien aikana.

Muutos on tarkoitus ottaa käyttöön maailmanlaajuisesti 1.10.2019 alkaen. Maakohtaisista säännöksistä johtuen muutos astuu voimaan vaiheittain korkeintaan 30 päivän aikana.

Ilmoitus – Muutos hyvinvointiedustajan käytäntöoppaisiin – Lokakuu 2019

Tämä ilmoitus koskee dōTERRAN hyvinvointiedustajan käytäntöoppaisiin tehtäviä muutoksia. Ilmoitus on nähtävillä täällä. Sovellettavan käytäntöoppaan 20. luvun mukaisesti muutokset tulevat voimaan 30 päivän kuluttua tämän ilmoituksen antamisesta ja sisällytetään yhtiön ja sen hyvinvointiedustajien väliseen sopimukseen voimassa olevina ja sovellettavina ehtoina. Muutosten voimaantulon jälkeen hyvinvointiedustajan toiminnan jatkaminen tai mikä tahansa jakelutoimintaan osallistuminen, tuotteiden ostaminen mukaan lukien, katsotaan uusien sopimusehtojen hyväksymiseksi hyvinvointiedustajan taholta.

Muutokset koskevat muun muassa sovellettavan käytäntöoppaan kohtaa 9. Rekrytoija voi sijoittaa hyvinvointiedustajaksi ryhtyneen tukkuasiakkaan mihin tahansa rekrytoijan organisaatiossa, mikäli hyvinvointiedustaja toimi tukkuasiakkaana yli 90 päivän ajan ja on 14 päivän sisällä hyvinvointiedustajaksi ryhtymisestä tehnyt myyntiä vähintään 100 PV-pisteen arvosta.

Svenska (Swedish)

Policyuppdatering – Uppgraderingar av Wholesale Customers

Ett nytt krav har lagts till för att en uppgraderad Wholesale Customer ska vara berättigad till ett 14-dagars sponsorbyte när hen blivit Wellness Advocate. Det nya kravet är att en uppgraderad medlem måste dela doTERRA med minst en person som går med i doTERRA och beställer för minst 100 PV innan hen är berättigad till ett sponsorbyte.

Det ursprungliga syftet med att tillåta ett sponsorbyte inom 14 dagar för uppgraderade konton var för att ge enrollaren möjlighet att flytta den uppgraderade medlemmen till en position i teamet där de får bäst stöd. Vi inser att en medlem som ursprungligen enrollades som produktanvändare behöver en annan typ av stödnär hen har beslutat sig att uppgradera sitt konto och dela doTERRA.

Det nya kravet ser till att den uppgraderade medlemmen aktivt börjar dela innan sponsorbytet äger rum. Avsikten är att en medlem som bara fortsätter att använda produkterna kan stanna kvar i sin ursprungliga position som produktanvändare.

Men om personen engagerar sig och börjar dela doTERRA, kommer enrollaren att ha möjlighet att anpassa placeringen för att bättre stödja medlemmens tillväxt och utveckling. Det handlar om att stötta medlemmen på rätt nivå.

På grund av den här ändringen kommer policyhandböckerna att uppdateras under de kommande månaderna.

Ändringen är planerad att träda i kraft globalt från och med 1 oktober 2019. Observera att implementeringsdatum kan försenas upp till 30 dagar beroende på reglerna i vissa länder.

Meddelande – Ändringar i policyhandböckerna för Wellness Advocates – Oktober 2019

Vi vill meddela att ändringar införts i policyhandböckerna för dōTERRA Wellness Advocates. Detta meddelande publiceras här. I enlighet med avsnitt 20 i din tillämpliga policyhandbok, kommer ändringarna att träda i kraft och införlivas i avtalet mellan företaget och dess Wellness Advocates (WA) som en effektiv och bindande bestämmelse trettio dagar efter publiceringen av detta meddelande. Du godkänner de nya villkoren om du fortsätter att verka som Wellness Advocate eller delta i distributörsaktiviteter, inklusive köpa av produkter, efter det att ändringarna trätt i kraft.

Förändringarna är bland annat de som anges i avsnitt 9 i din tillämpliga policyhandbok, dvs. att en enroller kan placera en Wholesale Customer som har uppgraderat till Wellness Advocate i vilken position som helst inom enrollerns organisation om hen varit Wholesale Customer i mer än 90 dagar och har minst 100 PV försäljning inom 14 dagar från det att hen blev Wellness Advocate.